Szállítási és fizetési feltételek

A LIEBHERR-ÉPÍTŐIPARI GÉPEK MAGYARORSZÁG Kft. (cg.: 08-09-010888; adószám: 12672994-2-08; székhely: 9027 Győr Szentiváni út 10; továbbiakban: LIEBHERR) jogügyleteire és jognyilatkozataira kizárólag az alábbi szállítási és fizetési feltételek érvényesek. (továbbiakban: ÁSZF) Amennyiben az ÁSZF vagy a felek egyedi megállapodása valamely jogkérdésben rendelkezést nem tartalmaz, úgy erre az esetre a hatályos magyar jogszabályok érvényesek azzal, hogy a Ptk. 6:63 § (5) bekezdése nem alkalmazható. A LIEBHERR-el jogviszonyra lépő természetes vagy jogi személy, (továbbiakban Vevő) eltérő üzleti feltételei, vagy jognyilatkozatai csak akkor alkalmazhatók, ha a LIEBHERR azokat írásban kifejezetten elfogadta. Az áru és/vagy szolgáltatás átvételével a Vevő a jelen szállítási és fizetési feltételeket saját üzleti feltételeinek kizárásával elfogadja.

1. Ajánlatok

A LIEBHERR ajánlatai a LIEBHERR-re nézve kötelezettség nélküliek. Az ajánlatokhoz tartozó dokumentumok, így rajzok, képek, méret-, súly-, teljesítmény- és fogyasztási adatok csak megközelítő adatokat tartalmaznak, tájékoztató jellegűek.

2. A rendelés elfogadása

2.1 A rendelés csak akkor számít elfogadottnak, ha azt a LIEBHERR írásban a Vevő felé visszaigazolta. A LIEBHERR alkalmazottai részéről származó közlések - függetlenül a közlés módjától - vitás esetben csak akkor tekinthetők joghatályosnak, ha azokat a LIEBHERR cégjegyzésre jogosult személye írásban megerősítette.

2.2 A LIEBHERR fenntartja magának a következmények nélküli változtatás jogát fontos, különösen konstrukciós okokból.

3. Árak és fizetési feltételek, elszámolás

3.1 Az árak a LIEBHERR-től „Ex works” (EXW LIEBHERR Incoterms 2000.) értendők, nem tartalmazzák az ÁFA-t és a csomagolás költségeit. Szolgáltatásoknál (szerelés, javítás, karbantartás és hasonló munkák) a LIEBHERR a szolgáltatás befejezésekor érvényben lévő óradíjakkal és anyagárakkal számol. Az utazási és várakozási idő munkaidő. Túlórák valamint éjszaka, szombaton és munkaszüneti napon végzett munkák esetén a LIEBHERR-nél érvényben lévő pótdíjak kerülnek felszámításra. Az utazási költségek, valamint a napidíjak és szállásköltségek számlázása külön soron történik.

3.2 A megrendelés és a szállítás közötti időszakban bekövetkezett anyagár- vagy béremelkedések, illetve a jogszabályváltozásból fakadó többletterhek a Vevőt terhelik.

3.3 A fizetéseket a vonatkozó szerződés szerint készpénzben a számla kézhezvételekor vagy a LIEBHERR-nek a számlában megadott bankszámlájára, a számlán megadott teljesítési határidőn belül átutalással, levonás nélkül, költség és illetékmentesen kell teljesíteni. A LIEBHERR joga annak eldöntése, hogy a Vevő által teljesített fizetések milyen követelésekre vagy követelésrészekre legyenek elszámolva.

3.4 A fizetési határidő túllépése esetén a LIEBHERR jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatra, a késedelem első napjától, és a 2016 évi IX. tv. alapján a követelés 10%-nak, de legalább 40 Eurónak megfelelő összeg érvényesítésére is, behajtási költségátalányként.

3.5 A Vevő fizetéseket nem tarthat vissza, és csak azon követeléseket számíthatja be, melyeket a LIEBHERR írásban saját tartozásaként elismert, és beszámítani engedett

4. Szerződésteljesítés, szállítás és késedelem.

4.1 A szállítási határidő a rendelés visszaigazolásának elküldésével, a szerelés és javítási idő pedig az eszköz LIEBHERR részére történő átadásával kezdődik. A határidő soha nem kezdődhet el az előtt, hogy a Vevő az általa beszerzendő dokumentumokat, engedélyeket vagy jóváhagyásokat a LIEBHERR részére átadja, ill. a teljesítés megkezdési feltételeként megszabott fizetési kötelezettségét a LIEBHERR felé teljesíti. A szállítási határidő akkor teljesített, ha a LIEBHERR a Vevővel még annak lejárta előtt közli szállítási kézségét. Amennyiben a LIEBHERR egy külön írásos megállapodás szerint a leszállításra is köteles, a szállítási határidő akkor teljesített, ha a szállítás tárgyát a fuvarozónak még a szállítási határidő előtt átadja.

4.2 A LIEBHERR-t kötő határidők arányosan meghosszabbodnak, ha a betartásukat előre nem látható, a LIEBHERR szándékával ellentétesen előállott körülmények akadályozzák. Ezen akadályok kezdetét és végét a Vevővel azonnal közölni kell. A LIEBHERR jogosult arra, hogy akadályoztatás esetén a szerződéstől egészben vagy részben elálljon; ebben az esetben a Vevő kártérítési, vagy egyéb igénnyel nem léphet fel.

4.3 A LIEBHERR részteljesítésre jogosult.

4.4 A szállítási határidő betartásának előfeltétele, hogy a Vevő teljesíti a szerződésből eredő kötelezettségeit.

4.5 Az áru leszállítása a Vevő kockázatára és költségére történik. A LIEBHERR fenntartja magának azt a jogot, hogy a felelősség kizárásával a szállítás módját és útvonalát egyoldalúan meghatározza. Szállításbiztosítást a LIEBHERR csak a Vevő megbízására és költségére köt.

4.6 Amennyiben a leszállítás a Vevőnél fellépő okból késik, vagy akadályba ütközik, a LIEBHERR jogosult egy - legfeljebb 14 napos - póthatáridő meghatározására, melynek eredménytelen lejárta után, saját választása szerint a szállítás tárgyáról szabadon rendelkezhet. Ebben az esetben a LIEBHERR dönthet úgy, hogy további póthatáridőt biztosít, a szerződésszegésből fakadó igények érvényesítése mellett, vagy a szerződéstől eláll és kártérítést követel. Az utóbbi esetben a LIEBHERR jogosult az áru ellenértékének 10 %-át meghiúsulási kötbérként követelni. A LIEBHERR jogosult az ezt meghaladó kárait is érvényesíteni.

4.7 Szolgáltatásoknál a Vevő köteles LIEBHERR részére a munkálathoz szükséges összes segédmunkaerőt, eszközt és segédanyagot megfelelő időben és költségmentesen rendelkezésre bocsátani még akkor is, ha a szerelést az ár tartalmazza vagy a felek átalányárban állapodtak meg.

Amennyiben a munkálathoz alapépítményt szükséges, azt már a LIEBHERR-szerelők megérkezése előtt el kell készíteni. Ezen kívül a Vevőnek kell saját költségterhére a személyek és dolgok védelméhez szükséges biztonsági intézkedéseket megteremteni és az a munkálatok teljes időszakban fenntartani. A LIEBHERR-t a számára biztosított munkaerőért, eszközökért és segédanyagokért felelősség nem terheli.

5. Kárveszélyátszállás

A kárveszély átszállását „Ex works” (EXW Incoterms 2010) rendelkezései határozzák meg. Fuvarozás esetén a kárveszély az áru fuvarozónak való átadásával száll át a Vevőre.

6. A tulajdonjog fenntartása

6.1 A LIEBHERR a Vevővel szemben őt bármilyen jogcímen megillető követelések teljes kiegyenlítéséig fenntartja az árun a tulajdonjogát.

6.2 A Vevő szerződésellenes magatartása esetén, különösen fizetési késedelemnél vagy fizetésképtelenségnél, a LIEBHERR jogosult a szerződés fenntartása mellett az áru visszavételére vagy használatának megtiltására. A LIEBHERR jogosult továbbá a visszavett dolog szabadkézből történő eladására; az eladási ár annak 10%-át kitevő kezelési költséggel való csökkentése után a LIEBHERR nyitott követeléseibe kerül beszámításra. szerződésszegés esetén jogosult a LIEBHERR a Vevővel szembeni összes követelését azonnal lejárttá tenni.

6.3 Amennyiben a Vevő az áru vagy szolgáltatás megrendelését követően a szerződéstől eláll ezzel egyidejűleg az áru (szolgáltatás) ellenértékének 20 %-át köteles a LIEBHERR-nek megfizetni meghiúsulási kötbér jogcímén. Ugyanezt a kötbért köteles a Vevő megfizetni LIEBHERR-nek, ha a Vevő a kötelezettségeinek teljesítését írásbeli felszólítás ellenére is elmulasztja, mely miatt a LIEBHERR a szerződéstől a Vevő hibájából eláll.

7. Késedelem, szavatosság, kártérítés

A LIEBHERR által vállalt kötelezettségek megsértése esetén a Vevő kizárólag az alábbi jogorvoslatokkal élhet:

7.1 A megállapodott, vagy a 4. pont szerint meghosszabbított határidők több mint nyolc héttel való túllépése esetén a Vevőnek jogában áll egy, a LIEBHERR felé írásban tértivevényes ajánlott levél formájában megadott, legalább tizennégy napos póthatáridő kitűzésével a szerződéstől ajánlott levélben elállni. Ebben az esetben a Vevő kártérítésre nem tarthat igényt.

7.2 Ha a Vevőnek a LIEBHERR durva hibájából eredő késedelme miatt kára keletkezik, teljes hetenként az adott egyedi szerződéses érték után számítottan 0,5% mértékű kártérítés illeti meg, amely azonban nem lehet nagyobb az áru azon része értékének 5 %-ánál amely a késedelem következtében időben vagy rendeltetésszerűen nem használható, ill. egyéb szolgáltatásoknál a szolgáltatás ellenértékének 5 %-ánál. A további kártérítési igény kizártak, csakúgy, mint a beszállítói késedelemből eredő igény.

7.3 A szállítás tárgyát, ill. a teljesített szolgáltatásokat haladéktalanul ellenőrizni kell, a hiányosságokat pedig azonnal, de legkésőbb az áru leszállításától, ill. a munkák befejezésétől számított 48 órán belül, rejtett hiba esetén pedig az észlelésétől számított 48 órán belül a számla és a szállítólevél számának és keltének megadásával írásban kifogásolni kell, ellenkező esetben az áru elfogadottnak minődül. A kifogásban fel kell tüntetni, hogy a kifogás pontosan mire vonatkozik, az részletesen miben valósul meg és milyen kísérő körülmények között lépett fel. Minden egyes hiányosságot pontosan le kell írni. A jogtalan vagy megalapozatlan kifogás miatt a LIEBHERR-nél felmerült költségeket meg kell téríteni.

7.4 A LIEBHERR az árunak csak olyan hiányosságaiért felel, amelyek az első 1200 üzemórán belül, legkésőbb azonban hat hónapon belül, többműszakos üzemnél, ill. minden egyéb szolgáltatásnál (pl. szerelés, javítások, karbantartások, cserealkatrészek, pótalkatrészek szállítása stb.) három hónapon belül a kárveszély átszállásától (5. pont) feltéve, hogy a hiba oka a kárveszély átszállása előtt keletkezett.

7.5 A LIEBHERR szavatossági igény esetén saját választása szerint dönthet úgy, hogy kicseréli a hibás árut ill. annak a hibás részét, vagy kijavítja azt, vagy pedig a Vevőnek árcsökkentésnek megfelelő jóváírást ad. A tárgyak vagy azok részeinek cseréjével a szavatossági kötelezettség nem hosszabbodik meg. A kicserélt részek LIEBHERR tulajdonába kerülnek. A Vevő vagy harmadik személy által végzett hibaelhárítás költségeit a LIEBHERR nem téríti meg, kivéve, ha az igény jogszerűen előterjesztett és alapos volt, a hibát pedig a LIEBHERR írásbeli felszólítás ellenére sem vállalta kijavítani.

7.6 A Vevőnek nincs joga a szavatossági igények ill. LIEBHERR által el nem ismert egyéb ellenigények miatt fizetéseket visszatartani, vagy beszámítást eszközölni.

7.7 A LIEBHERR szavatosságának előfeltételei a következők:

a) eredeti LIEBHERR-alkatrészek kizárólagos használata;

b) a kicserélt alkatrészek beküldése a LIEBHERR-hez vizsgálatra;

c) az árun szerelvények csak a LIEBHERR előzetes írásbeli beleegyezésével használhatók;

d) javításokat módosításokat csak arra jogosított szakember végezhet;

e) 500 üzemóránként a LIEBHERR szakszerelője által végzett szervizvizsgálat.

f) elektronikai eszköz esetén a csomagolás bontatlan

g) alkatrész esetén 3 hónapon belül a LIEBHERR részére visszaküldésre kerül

7.8 Kizárt a szavatosság és a felelősség különösen a következő esetekben:

a) használt áruk;

b) kopóalkatrészek (pl. kanál, lapátok, pajzsok, futómű, kerékabroncsok, perselyek, csapok, tömlők és vezetékek, fékek valamint szervizanyagok és kötelek;

c) üzem- és segédanyagok;

d) üvegtörés;

e) üzemelésből eredő kopás;

f) helytelen használat (különösen erőszak alkalmazása) vagy szándékosság, ill. gondatlanság (különösen rongálás) következményei;

g) nem megfelelő üzemanyag;

h) nem megfelelő mélyásó és speciális felszerelések által okozott károk

i) nem előírásszerű karbantartás következményei;

j) külső hatások miatt, mint pl. tűz, víz, természeti erő, (polgár) háború, felkelés, hatósági rendelkezések, el nem hárítható erőhatás stb) bekövetkezett roncsolódás, károsodás vagy deformálódás;

k) a kár növekedése a javítás befejezése előtti üzembe helyezéssel, vagy a fellépő hibával való tovább üzemeléssel;

l) az áru a Vevő tervezési adatai, rajzai vagy mintája alapján készült;

m) ha az áru a nemzeti szabványoknak nem felel meg;

n) szokványos vagy általánosan elismert szabványok által megengedett méret-, súly-, minőségi és hasonló eltérések.

7.9 A Vevő köteles a LIEBHERR részére a hiba megszüntetéséhez, ill. a hibás tárgyak cseréjéhez ajánlott levélben egy 14 napnál nem rövidebb javítási határidőt adni. A javítási határidő megfelelően meghosszabbodik, ha a LIEBHERR üzemi viszonyai ezt szükségessé teszik, illetve a javítás módja ezt indokolja.

7.10 Ha az áru külföldön található, a LIEBHERR a hibaelhárításnak csak azon költségeit viseli, amelyek belföldön is felmerültek volna.

7.11 A Vevő vagy harmadik személy minden további igénye, mindenekelőtt bármilyen kártérítési igénye kizárt, kivéve, ha a kárt a LIEBHERR szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta. Az ilyen igényeket ezen kívül csak a kár bekövetkeztétől számított hat hónapon-, legfeljebb azonban a kárveszély átszállásától (5.pont) számított két éven belül bírósági úton lehet érvényesíteni., vita esetén a joghatályosan előterjesztett kereset minősül ilyennek.

7.12 Az áru a LIEBHERR által beszállítóktól beszerzett részeiért, a LIEBHERR csak a beszállítóval szemben rá vonatkozó szavatossági igények keretén belül felelős.

7.13 Ha az árut a LIEBHERR a Vevő tervezési adatai, rajzai vagy mintái alapján készítette, a LIEBHERR felelőssége nem terjed ki a tervezés helyességére, a felelősség arra korlátozódik, hogy a kivitelezés a Vevő adatainak megfelel.

7.14. Amennyiben a Vevő által adott rajzok, minták, modellek vagy egyéb dokumentáció alapján történt a gyártás és szállítás esetén a LIEBHERR-el szemben harmadik személy igényt támaszt, a Vevő köteles a LIEBHERR-t kártalanítani és mindennemű jogvitától mentesíteni.

8 A teljesítés helye, alkalmazandó jog és bírói illetékesség

8.1 A teljesítés helye a LIEBHERR székhelye, ill. szolgáltatásoknál a munkavégzés helye.

8.2 A szerződésből eredő jogviták esetén a magyar jogot, - határon átnyúló jogügyletnél beleértve az UNCITRAL-Vételi jogot – az ÁSZF figyelembevételével kell alkalmazni.

8.3 Per esetén kizárólag a LIEBHERR székhelye szerinti és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékes. A LIEBHERR-nek azonban jogában áll saját választása szerint a szerződéssel kapcsolatosan annál a bíróságnál is perelni, ahol a Vevő székhelye vagy lakóhelye ill. értékesíthető vagyona van, erre hatáskörrel bír és illetékes. Ez utóbbi esetben az irányadó jog az eljáró bíróságra is alkalmazandó anyagi jog.

9. Általános rendelkezések

9.1 A Vevő a szerződésből származó jogait csak a LIEBHERR írásbeli jóváhagyásával ruházhatja át.

9.2 A Vevő köteles az árut a tulajdonjog fenntartásának idejére (6.pont) saját költségén mindenféle kár ellen biztosítani, beleértve a törés- és lopáskárt is és a LIEBHERR kívánságára ezt megfelelően bizonyítani. A Vevő ebből a biztosítási szerződésből eredő igényét a tulajdonjog átszállásáig már most a LIEBHERR-re engedményezi.