Точка за приемане на сигнали

Координатор за България

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

4202 Радиново/ България

Тел: +359 884 007841

Имейл: [email protected]

Формуляр за регистриране на сигнал

Към системата за подаване на сигнали на фирмената група Либхер

Подаване на сигнали с информация за нарушения

Спазването на законовите изисквания и вътрешните разпоредби са основен приоритет на фирмената група Либхер. За тази цел е важно още в най-ранен етап да се идентифицират потенциални нарушения и да се предприемат незабавни последващи действия. С цел спазване на законовите разпоредби и Поведенческия кодекс, служителите на фирмената група Либхер, както и външни лица се насърчават да подават сигнали за възможни нередности.

Потенциалните нарушения може да засягат - но не се ограничават до - следните области:

  • Икономически престъпления (корупция, пране на пари, измами, присвояване)
  • Нарушения на антитръстовото законодателство и на законодателството в областта на конкуренцията
  • Престъпления, свързани с пране на пари
  • Нарушения на приложимите разпоредби, свързани с ембарго и износ.

Фирмената група Либхер е създала няколко канала за подаване на сигнали с информация за предполагаеми нередности. Устни сигнали с информация за законови или регулаторни нарушения се приемат на български, немски и английски език. Можете да се свържете с нас лично или по телефона от понеделник до петък от 9:00 ч. до 11:30 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч. Писмени сигнали можете да изпращате към нас по пощата или по имейл, като изтеглите и попълните съответния формуляр за регистриране на сигнал от горния линк. За по-нататъшна комуникация и евентуални обратни въпроси от наша страна Ви молим да ни оставите и възможност за връзка с Вас. При подаване на сигнала сигнализиращите лица се приканват да разкрият своята самоличност. На всяко вътрешно или външно за фирмата лице, което подава сигнал с информация за нарушение с добри намерения, е гарантирана поверителност при обработката на сигнала, както и защита на личните данни. Ответни действия срещу сигнализиращите лица с цел нанасяне на вреди, дискриминация или налагане на санкции не се толерират. Същевременно не се толерират недобросъвестни сигнали.

В рамките на седем дни от постъпването на сигнала сигнализиращото лице получава потвърждение за получаване и идентификационен номер на сигнала. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала извършва предварителна проверка на потенциалното законово или регулаторно нарушение. Ако подозрението е обосновано, случаят се възлага на компетентното звено с конкретна заповед за разследване. В разследването се включват обвинителните и оправдателните факти. Докато разследващото звено не успее да докаже нарушение, се прилага презумпцията за невинност. Най-късно в срок от три месеца от потвърждаването на получаването на сигнала, сигнализиращото лице получава обратна информация относно предвидените или вече предприетите действия.