Точка за приемане на сигнали

Координатор за България

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

4202 Радиново/ България

Тел: : +359 32 50 1000

Подаване на сигнал.

Формуляр за регистриране на сигнал

Към системата за подаване на сигнали на фирмената група Либхер

Подаване на сигнали с информация за нарушения

Спазването на законовите изисквания и вътрешните разпоредби е основен приоритет на фирмената група Либхер. За тази цел е важно още в най-ранен етап да се идентифицират потенциални нарушения и да се предприемат незабавни последващи действия. С цел спазване на законовите разпоредби, Поведенческия кодекс и други вътрешни правила на концерна, служителите на фирмената група Либхер, както и външни лица се насърчават да подават сигнали за възможни нередности.

Потенциалните нарушения може да засягат - но не се ограничават до - следните области:

  • Икономически престъпления (корупция, измами, присвояване и т.н.)
  • Нарушения на антитръстовото законодателство и на законодателството в областта на конкуренцията
  • Престъпления, свързани с пране на пари
  • Нарушения, свързани с безопасността и съответствието на продуктите
  • Нарушения, свързани със защитата на личните данни
  • Нарушения на приложимите разпоредби, свързани с ембарго и износ
  • Нарушения на трудовото законодателство
  • И т.н.

Фирмената група Либхер е създала няколко канала за подаване на сигнали с информация за законово или нормативно нарушение, респ. за риск от извършването на такова. Устни сигнали - по телефона или в уговорена между страните лична среща се приемат на български, немски и английски език. Писмени сигнали можете да подадете по пощенски или по електронен път. За по-нататъшна комуникация и евентуални обратни въпроси от наша страна, моля оставете възможност за връзка с Вас. Сигналът трябва да съдържа подпис или електронен подпис на подателя. Обърнете внимание, че не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

На всяко вътрешно или външно за фирмата лице, което подава сигнал с информация за нарушение с добри намерения, е гарантирана пълна конфиденциалност на сигнала, както и защита на неговата самоличност. Ответни действия срещу сигнализиращите лица с цел нанасяне на вреди, дискриминация или налагане на санкции се изключват. Същевременно не се толерират недобросъвестни сигнали; за умишленото подаване на сигнал с неверни или заблуждаващи твърдения се носи административно-наказателна отговорност.

В рамките на седем дни от постъпването на сигнала на подателя се изпраща потвърждение за получаването му и неговия идентификационен номер. Служителят, отговарящ за разглеждането на сигналите извършва предварителна проверка на потенциалното законово или нормативно нарушение. Ако твърдението е обосновано, случаят се възлага на компетентното звено с конкретна заповед за разследване. В разследването се включват обвинителните и оневиняващите факти. Докато разследващото звено не успее да докаже нарушение, се прилага презумпцията за невиновност. В срок, не по-дълъг от три месеца от потвърждаването на получаването на сигнала, сигнализиращото лице получава обратна информация относно резултатите от извършената проверка, планираните или вече предприетите действия.