Liduro LCU300-NG1 电力电子模块

利勃海尔的液冷LCU-300-NG1电力电子模块以一种尺寸覆盖了110kW至1,000kW的功率范围。功率电子模块可以配置为驱动器或再生单元,并且可以针对具有公共中间直流电压电路的多轴驱动器以并联方式进行规划,以实现非常高的额定值和部分冗余。功率电子模块可以柜安装解决方案或单个驱动单元的形式运行。
电压类别 380 / 500 / 690 V
交换 DC/AC
动力 110 - 1,000 kW
冷却 液冷

电压类别 380 / 500 / 690 V
交换 DC/AC
动力 110 / 132 / 160 / 200 / 250 / 315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 630 / 710 / 800 / 1,000 kW
动力 110 - 1,000 kW
输出频率 0 - 150 Hz
冷却 液冷
温度范围 -40 到 50 °C
防护等级 IP21
重量 61 kg
尺寸(高/宽/深) 800 / 215 / 445 mm