Implementace osvědčení subjektu odpovědného za údržbu ve společnosti Liebherr

Společnost Liebherr úspěšně vyrábí dvoucestná rypadla! Rypadla, která mohou jezdit jak po kolejích, tak i na silnicích, vyrábí společnost Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. V tomto výrobním závodu se ročně vyrobí více než 200 dvoucestných rypadel typu A 922 Rail Litronic. Díky tomu zaujímá společnost Liebherr přední pozici na speciálním segmentu trhu s dvoucestnými rypadly.

Jedná se o speciální segment? Ano, protože má vlastní specifika. Oblastí využití dvoucestných rypadel je železniční síť, kterou většina zemí intenzivně využívá. Mnoho účastníků si konkuruje při využití jedné koleje. Kolejová síť nekončí na státních hranicích a musí umožňovat mezinárodní vlakový provoz (zajištění interoperatibility). Vedle toho je železniční doprava předmětem veřejného zájmu, protože většina železničních sítí je ve vlastnictví státu, a protože po kolejích se přepravují osoby a zboží, případně také nebezpečné zboží. Velký význam kolejové dopravy proto legislativa podporuje různými předpisy týkajícími se osob a strojů.

Společnost Liebherr je hrdá, že jí bylo uděleno osvědčení subjektu odpovědného za údržbu!

Komise EU v roce 2019 vydala nové nařízení. Cílem Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 je zajištění větší bezpečnosti v železniční dopravě. Nařízení ukládá držiteli vozidla povinnost zajištění bezpečného provozu jeho strojů.

Tragická nehoda

V roce 2009 došlo v Itálii k tragickému železničnímu neštěstí. Nákladní vlak s kapalným butanem explodoval a způsobil rozsáhlé škody. Příčina nehody: Prasklé kolejové kolo, které bylo přehlédnuto při předchozí inspekci.

Subjekt odpovědný za údržbu

Subjekt odpovědný za údržbu je servisní středisko s kompetencí k provádění údržby vozidla. V registru vozidel musí být ke každému vozidlu přiřazen jeden subjekt odpovědný za údržbu, aby vozidlo bylo možné provozovat v železniční síti.

Požadavek na řízení údržby

Nezávisle na odpovědnosti provozovatele železnice a provozovatele železniční infrastruktury za bezpečný železniční provoz byla tato odpovědnost rozšířena také na subjekty odpovědné za údržbu. Pomocí systému řízení údržby mají subjekty odpovědné za údržbu zajistit bezpečný provoz nákladních vozů. S ohledem na velmi rozdílné metody interpretací a provádění údržby má být tento systém údržby realizovaný jako procesně orientovaný systém.

Držitelé vozidel se záznamem v registru vozidel jako subjekty odpovědné za údržbu přebírají odpovědnost za údržbu. Držitel jako subjekt odpovědný za údržbu je proto odpovědný za zavedení systému údržby, který zaručí bezpečný provozní stav kolejových vozidel a tím zásadně přispěje k bezpečnosti železničního provozu. Držitel vozidla musí jasně stanovit odpovědnosti a definovat procesy ve společnosti.

Jmenování subjektem odpovědným za údržbu a požadavek na rozvoj řízení údržby je stanoveno v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/779.

Prováděcí nařízení Komise (EU) vyžaduje osvědčení

Po železničním neštěstí v Itálii se otázka bezpečnosti železniční dopravy stala natolik aktuální, že bylo vydáno Nařízení Komise (EU) 445/2011. Již toto nařízení vyžadovalo systém řízení údržby, nicméně toto nařízení platilo pouze pro nákladní vozy. Pro další rozvoj bezpečnosti v železniční dopravě bylo toto staré nařízení aktualizováno a rozšířeno.

Nové Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 bylo vydáno v roce 2019 a zahrnuje tyto změny:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779

1. Rozsah platnosti a oblast působnosti (článek 1): Zřejmě nedůležitější změna vychází z předpisu RIL (EU) 2016/798, odůvodnění (34), a spočívá v rozšíření Prováděcího nařízení Komise na všechna kolejová vozidla provozovaná v síti veřejných železničních tratí. Omezení platnosti pro nákladní vozy tím bylo zrušeno. Výjimky existují.

2. Systém udělování osvědčení (článek 2) – rozvedený v článku 3: Do 16. června 2022 musí mít všechny subjekty odpovědné za údržbu udělené osvědčení. Vozidla, která nebudou přiřazena k žádnému subjektu odpovědnému za údržbu, nesmí být provozována v železniční dopravě. Ostatní zúčastněné subjekty musí být auditovány alespoň jedním subjektem odpovědným za údržbu.

Účelem systému udělování osvědčení je poskytnout rámec pro harmonizaci požadavků a metod k posouzení způsobilosti subjektů odpovědných za údržbu v celé Unii.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/779, bod (2)

3. Konstrukční části zásadně důležité pro bezpečnost (článek 3) – řeší článek 4: Nové nařízení přeneslo manipulaci s konstrukčními částmi zásadně důležitými pro bezpečnost na subjekt odpovědný za údržbu. Dokumentace konstrukčních částí zásadně důležitých pro bezpečnost je tedy k dispozici u výrobce a u subjektu odpovědného za údržbu.

Nové Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 souhrnně rozšiřuje platnost na všechna kolejová vozidla, která jsou provozována v síti veřejných železničních tratí. Dále se systém udělování osvědčení stává povinným pro všechny subjekty odpovědné za údržbu, tím, že procesy údržby podléhají auditům. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 dále stanoví, že konstrukční části zásadně důležité pro bezpečnost stanoví a oznamuje výrobce.

Povinnosti subjektu odpovědného za údržbu

 • Povinná registrace subjektu odpovědného za údržbu v registru vozidel ke každému vozidlu
 • Každý subjekt odpovědný za údržbu odpovídá za bezpečný provozní stav svých železničních vozidel
 • Subjekt odpovědný za údržbu musí zavést, prokázat a využívat systém řízení údržby
 • Systém řízení údržby podléhá pravidelným kontrolám a udělování osvědčení železničním úřadem nebo autorizovaným orgánem udělujícím osvědčení
 • Rozsah řízení údržby:
 • Znázornění příslušných procesů a postupů, které tvoří komplexní údržbu
 • Realizace požadavků dle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779
 • Přidělení/stanovení jednoznačných odpovědností
 • Realizace řízení rizik v rámci vlastní organizace a celého řetězce (dodavatelů a poskytovatelů služeb)
 • Zpracování, správa, uchování dokumentů o údržbě po celou dobu životnosti
 • Komplexní výměna důležitých informací
 • Povinnosti se dělí na čtyři funkce subjektů: Funkce řízení, funkce rozvoje údržby, řízení údržby vozového parku, funkce provádění údržby

Specifické požadavky, hodnotící kritéria a povinnosti subjektu odpovědného za údržbu jsou uvedeny v příloze III Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779.

Udělení osvědčení subjektu odpovědnému za údržbu pro dvoucestná rypadla Liebherr

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 se vztahuje na železniční vozidla, která jsou provozována v nadřazené síti. Z platnosti jsou vyjmuta metra, tramvaje, soukromé a historické železniční tratě (viz RIL (EU) 2016/798, článek 2). Proto se toto nařízení vztahuje také na dvoucestná rypadla Liebherr v různých evropských zemích, jako je Německo, Rakousko, Česká republika a další, ale i v zemích mimo EU, jako je například Švýcarsko, které toto nařízení převzaly.

Osvědčení: Uděleno!

Společnost Liebherr-Hydraulikbagger GmbH a obchodní partneři, pronajímatelé a servisní partneři Liebherr v Německu a v Rakousku mají od června 2022 udělené oficiální osvědčení. Obchodní a servisní organizace v České republice (Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.) získala osvědčení již v prosinci 2021.

Naše osvědčení subjektu odpovědného za údržbu

 • Společnosti Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, obchodním partnerům, pronajímatelům a servisním partnerům Liebherr bylo uděleno osvědčení pro řízení údržby v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/779.

  Společnosti Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, obchodním partnerům, pronajímatelům a servisním partnerům Liebherr bylo uděleno osvědčení pro řízení údržby v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/779.

 • Výhody pro zákazníky díky osvědčení

  Pomoc radou i skutkem

  Pomoc radou i skutkem

  Společnost Liebherr-Hydraulikbagger GmbH poskytuje svým zákazníkům poradenství a zajišťuje kvalitní proces.

   Záruka prémiového servisu

  Záruka prémiového servisu

  Obchodní a servisní partneři Liebherr absolvovali školení a jsou oprávněni provádět opravy, roční inspekce a revize dvoucestných rypadel Liebherr.

  Pronájem dvoucestných rypadel

  Pronájem dvoucestných rypadel

  Společnosti Liebherr-Mietpartner GmbH a Carl Beutlhauser Baumaschinen GmbH mají osvědčení subjektů odpovědných za údržbu. Dvoucestná rypadla lze pronajímat.